יום שבת, 23 ביוני 2012

היכן הוטבעו חותמות היום הראשון הרשמי?

מבוא
לקראת סוף שנת 1994 הכריזה הרשות הפלסטינית כי ביום 1 בינואר 1995 תחודש פעילות בתי הדואר במתכונת מלאה (כולל טיפול במשלוח דואר יוצא), וזאת בעקבות הנפקת בולי דואר והכנת חותמות ביטול מתאימות (ראה לדוגמה את המסמך בקישור זה). הודעה זו נמסרה לאחר חודשים ארוכים בהם היו בתי הדואר ברצועת עזה וביריחו מושבתים, וטיפלו כמעט אך ורק בחלוקת דואר נכנס.

ביום 29 בדצמבר 1994 שלח משרד הדואר המרכזי בעזה פאקס ובו הוצגה לראשונה סדרת החותמות העתידות להיכנס לשימוש ביום 1 בינואר 1995. בהודעה נכללו 15 חותמות מטיפוס "גשר" (Bridge Type) וחותמת ביול אחת (קישור אל המסמך המקורי).  

 
מעטפות יום ההופעה
מנהלי הדואר של הרשות הפלסטינית לא הנפיקו מעטפות רשמיות לציון יום ההפעלה הראשון של בתי הדואר, וגם לא הציעו לאספנים להעביר אליהם מעטפות להחתמה. למרות זאת, מעטפות מבוילות שנשלחו אל מנהל הדואר הפלסטיני בצירוף בקשה להחתימם ביום הראשון לפעילות בתי הדואר, הוחתמו בחותמת הדואר המתאימה.

מעניין לציין כי עד כמה שידוע לא טרח איש מלבדי לבקש החתמה של מעטפות יום ראשון, ורוב המעטפות הקיימות כיום בידי האספנים הוחתמו על פי בקשתי. עובדה זו התבררה לי רק לאחר מעשה, וכאשר שלחתי את המעטפות המבויילות למנהל דואר עזה הייתי משוכנע כי אספנים וסוחרים נוספים יפעלו בדרך דומה.

רשות הדואר הפלסטינית ראתה ביום פתיחת בתי הדואר אירוע חגיגי ובעל משמעות. לפיכך הטביעו על כל מעטפה, בנוסף לחותמת הדואר, גם חותמת צד מקושטת, המציינת כי מדובר ביום הראשון לפתיחת בית הדואר. היכן הוחתמו מעטפות היום הראשון?
בחינת מעטפות היום הראשון העלתה את ההשערה כי למרות חותמות בתי הדואר השונים שהוטבעו עליהן, כל המעטפות הוחתמו באופן מרוכז, ככל הנראה בבית הדואר המרכזי של עזה.


ביום 1 בינואר 1995 החותמות עדיין לא הועברו אל הסניפים בערים השונות. ההחתמה במועד זה משקפת את "היום הראשון הרשמי" להפעלת דואר הרשות הפלסטינית, בעוד "היום הראשון בפועל" היה במועד מאוחר יותר, ביום 10 בינואר 1995.

השערה זו מבוססת על שתי תופעות מעניינות שהתגלו על המעטפות:
1. מעטפות שהוחתמו לכאורה בבתי דואר שונים נושאות עליהן חותמת מקושטת זהה שהוטבעה באמצעות אותו מכשיר החתמה.
2. השוואת המספרים של תוויות הרישום שהודבקו על מעטפות היום הראשון לאלו שהודבקו על מעטפות שנשלחו מאותו בית דואר במועד מאוחר יותר, מגלה דפוס התנהגות עקבי ושיטתי המעיד כי המעטפות הוכנו באתרים שונים.

שתי תופעות אלו יוסברו ביתר פירוט בהמשך המאמר. החותמת המקושטת שנפגמה
על מעטפות היום הראשון הוטבעו חותמות מקושטות משני טיפוסים:
1. חותמת שהוכנה במיוחד לכבוד יום הפעלת בתי הדואר, ועליה הכיתוב "יום ההנפקה הראשון".
2. חותמת היום הראשון של הנפקת בולי סדרת הנוף, אשר שימשה במקור עבור מעטפת היום הראשון שהונפקה בגרמניה ביום 1 בספטמבר 1994.
החותמת הנאה, הכוללת את דמותו של מבנה כיפת הסלע שעל הר הבית, התאימה, לדעת פקידי הדואר, לאירוע החגיגי של הפעלת בתי הדואר, והיא הוטבעה על מספר מעטפות.
בשלב זה שמו הפקידים לב כי החותמת כוללת גם את תאריך הנפקת הבולים, שהתרחש כאמור ארבעה חודשים קודם לכן. הם ניסו לתקן את הבעיה במעטפות שכבר הוחתמו, על ידי מחיקת התאריך באמצעות טיפקס.
בנוסף, כדי לאפשר את המשך ההחתמה, שייפו הפקידים את החותמת והסירו מתוכה את התאריך. כך ניתן היה להמשיך ולהטביע את החותמת על עשרות מעטפות נוספות.

בטעות, תוך כדי שיוף התאריך מתוך החותמות העשויות ברזל, נפגמה המסגרת העגולה של אחת החותמות ונוצר בה נזק המאפשר לזהות בוודאות את ההטבעות שבוצעו באמצעותה.
בחינת המעטפות השונות מעלה כי החותמת הפגומה הוטבעה על מעטפות שהוחתמו לכאורה בבתי דואר שונים, דבר המעיד כי ההחתמה בוצעה באתר אחד. ללא פגם זה ניתן היה לטעון כי כל סניפי הדואר של הרשות הפלסטינית צויידו בחותמות מקושטות, וההטבעה אכן בוצעה בבתי הדואר השונים. החותמת הפגומה מעידה כי לא זה המצב.


המספרים של תוויות הרישום
טיעון שני, המצביע על ביצוע ההחתמה של מעטפות היום הראשון באתר השונה מסניף הדואר המצויין בחותמת הביטול, מתבסס על השוואת מספרי תוויות הרישום שהודבקו על המעטפות.

בסוף חודש דצמבר, כאשר פניתי אל מנהל הדואר של עזה ושלחתי אליו את המעטפות להחתמה, ביקשתי שהמעטפות יוחתמו וישלחו מבתי הדואר השונים ביום ההפעלה הראשון, חלקן בדואר רשום וחלקן בדואר רגיל.

בנוסף, ביקשתי כי קבוצות נוספות של מעטפות ימשיכו וישלחו אלי בדואר רשום ובדואר רגיל גם ביום השני להפעלת בית הדואר ובמספר מועדים מאוחרים יותר על פי בחירת מנהל הדואר המקומי. לצורך כך הכנתי מאות מעטפות אותן ביילתי והעברתי אל מנהל דאר עזה.

בחינת המעטפות הרבות שהצטברו ברשותי העלתה כי בכל המקרים, ללא יוצא מן הכלל, תוויות הרישום שהודבקו על מעטפות היום הראשון נלקחו מגליל תוויות שונה מן הגליל ממנו נלקחו התוויות שהודבקו על המעטפות שהוכנו, לכאורה, באותו בית דואר במועד מאוחר יותר (ראה הסבר על מבנה גליל תוויות הרישום בקישור זה).

מניתוח הנתונים ניתן להבין כי כאשר קיבל בית הדואר המרכזי של עזה את מלאי תוויות הרישום, הוא חילק אותו לבתי הדואר השונים תוך שהוא שומר לעצמו גליל אחד של תוויות רישום מכל בית דואר. גליל זה שימש אותו לייצור מעטפות היום הראשון הרשמי.

על מועד המשלוח של תוויות הרישום לבתי הדואר השונים ניתן ללמוד מהשוואת שתי מעטפות רשומות שנשלחו מיריחו. בשתי המעטפות בוטלו הבולים שהודבקו עליה בביטול עט, כיוון שחותמת הביטול עדיין לא התקבלה בסניף:
1. מעטפה שנשלחה בסוף חודש דצמבר 1994. מספר הרישום נרשם בכתב יד, מאחר שתוויות הרישום עדיין לא התקבלו.
2. מעטפה רשומה שנשלחה ביום 9 בינואר 1995. על המעטפה הודבקה תווית רישום תקנית שכבר התקבלה במועד זה.


מתי הועברו החותמות לבתי הדואר השונים?
כאמור, ביקשתי ממנהל דואר עזה שימשיך לשלוח אלי מעטפות מוחתמות מבתי הדואר השונים גם ביום השני להפעלתם וגם במועדים נוספים, מאוחרים יותר. כאשר התקבלו המעטפות התברר כי המועד המוקדם ביותר (פרט ליום הראשון הרשמי) בו הוחתמו המעטפות הוא יום 10 בינואר 1995. מכאן ניתן להסיק כי החותמות הועברו לבתי הדואר ברצועת עזה וביריחו לקראת מועד זה, שהוא היום הראשון בפועל לפתיחת דואר הרשות הפלסטינית.

גם לטיעון זה ניתן למצוא תימוכין בהשוואת שתי מעטפות שנשלחו מיריחו:
1. מעטפה רשומה (שכבר הוצגה לעיל) אשר נשלחה ביום 9 בינואר 1995. הבולים שהודבקו עליה בוטלו בביטול עט, דבר המעיד כי במועד זה חותמת הביטול עדיין לא הייתה ברשות מנהל הסניף.
2. מעטפה רשומה שנשלחה ביום 10 בינואר 1995 ובה בוטלו הבולים בחותמת הביטול שהתקבלה ככל הנראה באותו יום או בסוף היום הקודם.

האם היה קיים יותר מעותק אחד לכל חותמת?
על מנת להשלים את בחינת הנושא יש להתמודד עם טענה אפשרית ולפיה הוכן יותר מעותק אחד מכל חותמת ביטול. על פי טיעון זה, אחד העותקים של החותמת הועבר מיד אל בית הדואר המתאים בעוד העותק הנוסף נותר בדואר עזה ושימש להחתמת מעטפות היום הראשון הרשמי.

ניתן לשלול טיעון זה על ידי השוואת החותמת שהוטבעה על מעטפת היום הראשון הרשמי לזו שהוטבעה על המעטפות המאוחרות יותר. בחותמת יריחו, לשם דוגמה, נפל פגם בייצור והיא פחוסה מעט בצידה הימני.
הפגם הזה ניכר הן בחותמת שהוטבעה ביום הראשון הרשמי והן בזו שהוטבעה ביום הראשון בפועל. דבר זה מעיד ללא ספק כי ההחתמה בשני המקרים בוצעה באמצעות אותו מתקן.

סיכום
ממכלול העדויות שהוצגו במסמך זה עולה כי הרשות הפלסטינית החליטה להפעיל את שירותי הדואר במועד עליו הצהירה, ביום 1 בינואר 1995, וזאת למרות שהשירות בבתי הדואר השונים החל למעשה ביום 10 בינואר 1995.
לפיכך הוחתמו מעטפות היום הראשון הרשמי במרוכז, ככל הנראה בית הדואר המרכזי של עזה. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה